Regia Stripemania Colour 6367Regia Stripemania Colour 6367