Regia Stripemania Colour 6363Regia Stripemania Colour 6363